Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) niniejszym informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrad Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Futura Studio Konrad Witkowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Administratora danych wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności przed zawarciem Umowy oraz w celu realizacji  zawartej z Administratorem danych umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz podmioty współpracujące z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami, w szczególności podwykonawcy, dostawcy mebli urządzeń oraz innych mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz, instytucje finansowe oraz upoważnione organy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adresu e-mail, nr telefonu.
  7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Administratora danych w związku z nawiązaną współpracą, bądź od podwykonawców bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług.